Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SB law tư vấn xem hiện tại là ngày 29/12/2015, đã có quy định mới hướng dẫn việc quyết toán thuế TNCN 2015 chưa?

Hiện tại chúng tôi đang áp dụng theo Thông tư số 92 của Bộ Tài Chính.

Luật sư trả lời: Về vấn đề doanh nghiêp hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Tính cho đến thời điểm này thì Thông tư số 92/2015/TT-BTC vẫn là văn bản mới nhất hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.

» Tư vấn pháp luật thuế