Điều kiện để hợp đồng dân sự có giá trị pháp lý

Điều kiện để hợp đồng dân sự có giá trị pháp lý là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Hợp đồng dân sự, điều kiện có hiệu lực của gia dịch dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự.

» Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Điều 116 Bộ luật dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự như sau:

“Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Như vậy hợp đồng cũng được coi là giao dịch dân sự.
Theo đó, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự cũng là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, điều này được quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015.

“Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

Như vậy, có ba điều kiện chính để giao dịch dân sự (hợp đồng) có giá trị pháp lý là:

Thứ nhất, điều kiện về chủ thể:
Chủ thể tham gia giao dịch dân sự phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, tham gia giao dịch dân sự một cách tự nguyện.

Thứ hai, điều kiện về nội dung:
Nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Thứ ba, điều kiện về hình thức:
Hình thức của giao dịch không phải luôn là điều kiện bắt buộc mà trong một số trường hợp luật định thì nó mới là điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, hợp đồng dân sự thì thường thể hiện dưới hình thức văn bản và có công chứng để đảm bảo tính pháp lý của nó hơn.

Trên đây là điều kiện cơ bản để một giao dịch dân sự (hợp đồng dân sự) có hiệu lực.

» Hình thức và nội dung của hợp đồng dân sự

» Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng