Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Dịch vụ chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ

Dịch vụ chuyển giao công nghệ:
(06 loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ)

– Dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ;

– Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;

– Dịch vụ đánh giá công nghệ;

– Dịch vụ định giá công nghệ;

– Dịch vụ giám định công nghệ;

– Dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Dịch vụ pháp lý chuyển giao công nghệ giúp các cuộc thương thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp (bên nhận) và các nhà nghiên cứu (bên giao) đạt được những thành công như mong muốn các đối tác chọn lựa khi đàm phán các hợp đồng chuyển giao công nghệ trong kinh doanh.

» Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Dịch vụ chuyển giao công nghệ: