Có quyền chọn luật áp dụng không khi chọn trọng tài?

Trong trường hợp chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp, các bên có quyền chọn luật áp dụng không?
Điều 14 – LTTTM 2010 quy định cụ thể về luật áp dụng giải quyết tranh chấp như sau:

1. Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp.
2. Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn; nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.
Như vậy, theo quy định này, các bên chỉ được tự do lựa chọn luật áp dụng trong các tranh chấp có yếu tố nước ngoài; còn đối với các tranh chấp không có yếu tố nước ngoài thì Hội đồng trọng tài sẽ mặc nhiên áp dụng luật Việt Nam.