Cách xác định đơn giá nhân công trong đầu tư xây dựng

Cách xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 01/2015/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công được xác định theo công thức sau:

GNC = LNCx HCB x 1/t

Trong đó:

  • GNC: ĐGNC tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.
  • LNC: Mức lương đầu vào (kể cả lương phụ; phụ cấp lưu động, khu vực, không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường) để xác định ĐGNC cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.
  • HCB: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng.
  • t : 26 ngày làm việc trong tháng.Trong đó, mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng được xác định theo từng vùng, từ vùng I đến IV, lần lượt là 2,35 triệu đồng/tháng; 2,15 triệu đồng/tháng; 02 triệu đồng/tháng và 1,9 triệu đồng/tháng. Cấp bậc, hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng được xác định theo 06 nhóm công nhân xây dựng; kỹ sư trực tiếp; nghệ nhân; công nhân lái xe; thợ lặn; thợ điều khiển tàu, thuyền, thiết bị khác và dao động từ 1,55 – 6,73.

>> Quản lý chi phí đầu tư xây dựng