Các bộ luật và luật hiện hành ở Việt Nam

Danh sách các bộ luật và luật hiện hành ở Việt Nam

*có 8 bộ luật và 124 luật*

CÁC BỘ LUẬT

1. Bộ Luật dân sự

2. Bộ luật Tố tụng dân sự

3. Bộ luật Hình sự

4. Bộ luật Tố tụng Hình sự

5. Bộ luật hàng hải

6. Bộ luật Lao động

7. Bộ luật Lao động Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động

8. Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật lao động

LUẬT

1. Luật An ninh quốc gia

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

3. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

5. Luật Báo chí

6. Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Báo chí

7. Luật Bảo hiểm xã hội

8. Luật Bảo vệ và phát triển rừng

9. Luật Bảo vệ môi trường 2014

10. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

11. Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân

12. Luật Bầu cử đại biểu HĐND

13. Luật bầu cử đại biểu quốc hội

14. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật bầu cử đại biểu quốc hội

15. Luật Biên giới quốc gia

16. Luật Bình đẳng giới

17. Luật Các công cụ chuyển nhượng

18. Luật Các tổ chức tín dụng

19. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

20. Luật Cải cách ruộng đất

21. Luật Cạnh tranh

22. Chuyển giao công nghệ

23. Luật Chứng khoán 2014

24. Luật Cư trú

25. Luật Công an nhân dân

26. Luật Công chứng 2014

27. Luật Công đoàn

28. Luật Công nghệ thông tin

29. Luật Công ty

30. Luật Sửa đổi 1 số điều của Luật công ty

31. Luật Dạy nghề

32. Luật Dầu khí

33. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật Dầu khí

34. Luật Di sản văn hóa

35. Luật Doanh nghiệp Nhà nước

36. Luật Doanh nghiệp tư nhân

37. Luật Sửa đổi 1 số điều của luật Doanh nghiệp tư nhân

38. Luật Doanh nghiệp 2014

39. Luật Du lịch

40. Luật Dược

41. Luật Đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với
nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân

42. Luật Đấu thầu

43. Luật Đất đai

44. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

45. Luật Sửa đổi, Bổ sung 1 số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

46. Luật đầu tư 2014

Luật đầu tư công 2014

47. Luật Đê điều

48. Luật Điện ảnh

49. Luật Điện lực

50. Luật Đường sắt

51. Luật Giao dịch điện tử

52. Luật Giao thông đường thủy nội địa

53. Luật Giao thông đường bộ

54. Luật Giáo dục

55. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

56. Luật Hải quan 2014

57. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hải quan

58. Luật Hiến, ghép, lấy mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

59. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội

60. Luật Hôn nhân và gia đình 2014

61. Luật Hợp tác xã

62. Luật Kế toán

63. Luật Khiếu nại, tố cáo

64. Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật Khiếu nại, tố cáo

65. Khuyến khích đầu tư trong nước

66. Luật Khoa học và Công nghệ

67. Luật Khoáng sản

68. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật Khoáng sản

69. Luật Kinh doanh bât động sản

70. Luật Kinh doanh bảo hiểm

71. Luật Kiểm toán Nhà nước

72. Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

73. Luật Luật sư

74. Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam

75. Luật Ngân sách nhà nước

76. Luật Ngân hàng nhà nước

77. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

78. Luật Nghĩa vụ quân sự

79. Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự

80. Luật Người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng

81. Luật Nhà ở

82. Luật Phá sản 2014

83. Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở người (HIV/AIDS)

84. Luật phòng cháy và chữa cháy

85. Luật Phòng, chống ma túy

86. Luật Phòng, chống tham nhũng

87. Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật Phòng, chống tham nhũng

88. Luật Phổ cập Giáo dục tiểu học

89. Luật Quản lý thuế

90. Luật Quốc phòng

91. Luật Quốc tịch Việt Nam

92. Luật quy định quyền tự do hội họp

93. Luật Sở hữu trí tuệ

94. Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam

95. Luật Tài nguyên nước

96. Luật Thanh niên

97. Luật Thanh tra

98. Luật Thể dục Thể thao

99. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

100. Luật trợ giúp pháp lý

101. Luật Thi đua, khen thưởng

102. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

103. Luật Thống kê

104. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

105. Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

106. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

107. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

108. Luật thuế giá trị gia tăng

109. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

110. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và
Thuế giá trị gia tăng

111. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

112. Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

113. Luật sửa đổi, bố sung 1 số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

114. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

115. Luật Thủy sản

116. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

117. Luật Thương mại 2005

118. Luật Tổ chức HĐND & UBND

119. Luật Tổ chức viện Kiểm sát nhân dân

120. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

121. Luật Tổ chức chính phủ

122. Luật Tổ chức Quốc hội

123. Luật Xuất bản

124. Luật Xây dựng 2014

» Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014