Danh sách các văn bản pháp luật về thuế hiện hành

Danh sách các văn bản pháp luật về thuế hiện hành. Để tiện tra cứu các quy định pháp luật về thuế đang có hiệu lực, dưới đây là danh sách văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế hiện hành.

1. Bảng danh sách các văn bản pháp luật về thuế hiện hành

TT

Tên

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

Luật

1

Luật Quản lý thuế 2006

01/7/2007

Hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020

2

Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012

01/7/2013

3

Luật Quản lý thuế 2019

01/07/2020

Chưa có hiệu lực

4

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

01/01/2009

 

5

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung 2012

01/07/2013

 

6

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

01/01/2009

 

7

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013

01/01/2014

 

8

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

01/4/2009

 

9

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

01/01/2016

 

10

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

01/01/2009

 

11

Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013

01/01/2014

 

12

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

01/01/2015

 

13

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

01/9/2016

 

14

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016

01/7/2016

 

Nghị quyết

1

Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 về Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

01/7/2016

 

Nghị định

1

Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên

01/7/2010

 

2

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

01/7/2013

 

3

Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Luật Quản lý thuế sửa đổi

15/9/2013

 

4

Nghị định 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng

13/8/2013

 

5

Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

15/12/2013

 

6

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

01/01/2014

 

 

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

15/02/2014

 

7

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

15/11/2015

 

8

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

01/01/2015

 

9

Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

01/01/2016

 

10

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi

01/7/2016

 

11

Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

01/9/2016

 

12

Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

01/01/2018

 

13

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/9/2016

 

Thông tư

1

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân

22/3/2010

 

2

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và Nghị định 62/2013/NĐ-CP

01/10/2013

 

3

Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/7/2013

30/11/2013

 

4

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

22/12/2013

 

5

Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

01/01/2014

 

6

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

01/01/2014

 

7

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

02/8/2014

 

8

Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

01/10/2014

 

9

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

01/10/2014

 

10

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

 

11

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2015

 

 

12

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

01/4/2015

 

13

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

30/7/2015

 

14

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC

06/8/2015

 

15

Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

10/9/2015

 

16

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

20/11/2015

 

17

Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

10/01/2016

 

18

Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

04/02/2016

 

19

Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

01/7/2016

 

20

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

01/8/2016

 

21

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế

12/8/2016

 

Thông tư liên tịch – Quyết định

1

Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân

07/02/2014

 

2

Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

12/02/2014

 

3

Quyết định 905/QĐ-TCT về quy trình hoàn thuế

01/7/2011

 

II. Danh sách văn bản hợp nhất một số Luật thuế và Thông tư hướng dẫn

Để tiện tra cứu và tránh một số lỗi thường gặp khi đọc, sử dụng các quy định của pháp luật như bị sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực.

Danh sách văn hợp hợp nhất một số Luật thuế và Thông tư hướng dẫn về thuế:

TT

Tên văn bản hợp nhất

Năm ban hành

Ghi chú

Luật

1

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

2014

Hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi, bổ sung 2012 và 2014.

2

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng

2016

Hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2016.

3

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

2014

Hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014.

4

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

2016

Hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016.

Thông tư

1

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

2016

Hợp nhất Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 92/2015/TT-BTC.

2

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

2017

Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 96/2015/TT-BTC, 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, 130/2016/TT-BTC.

3

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

2018

Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC…

Lưu ý: Văn bản hợp nhất có mục đích tra cứu các quy định pháp luật đang có hiệu lực một cách đơn giản, rõ ràng thay vì phải tra cứu từng Chương, Mục, Điều, khoản, điểm xem có bị sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực hay không. Tuy nhiên văn bản hợp nhất không phải là văn bản quy phạm pháp luật – không nên sử dụng làm căn cứ trong quá trình thực hiện pháp luật.

» Tư vấn pháp luật thuế

» Luật sư khiếu nại và tranh tụng về thuế