Xác nhận chuyên gia của người nước ngoài xin giấy phép lao động

Xác nhận chuyên gia của người nước ngoài xin giấy phép lao động. Tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định cụ thể chuyên gia người nước ngoài khi xin Giấy phép lao động tại Việt Nam cần đáp ứng điều kiện sau:

  1. a) Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;
  2. b) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, văn bản xác nhận chuyên gia cũng cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau mới có thể sử dụng để xin Giấy phép lao động:

a, Về hình thức của văn bản xác nhận chuyên gia
Văn bản xác nhận chuyên gia phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

b, Về nội dung của văn bản xác nhận chuyên gia
Theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH, văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài, bao gồm:
Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. xác nhận;
Thông tin về chuyên gia:
Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch. và ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc. mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

» Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

» Hợp pháp hóa lãnh sự