Các văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013

Các văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013 như sau:
Danh mục văn bản hướng dẫn và thay thế áp dụng cho luật đất đai 2013 Luật Đất đai 2013

STT

Văn bản hướng dẫn

Thay thế văn bản

1

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai (Có hiệu lực từ 01/07/2014).{- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Có hiệu lực từ 05/07/2014).

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính (Có hiệu lực từ 05/07/2014).

– Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính (Có hiệu lực từ 05/07/2014)}

Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004.
Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006.
Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007.
Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/ 2009.
Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009.

2

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014). Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004.
Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007.

3

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).{ Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45 về thu tiền sử dụng đất(Có hiệu lực từ 01/08/2014).} Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004.
Nghị định 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008.
Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010.

4

Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/07/2014).{ Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/08/2014).} Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005.
Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010.

5

Nghị định 47/2014/NĐ-CP  quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014). Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004.

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn ND 100/2016 luật thuế và luật quản lý thuế

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, hướng dẫn Luật đất đai

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND hạn mức giao đất hạn mức công nhận quyền sử dụng đất

Nghị quyết 65/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà…

» Công ty tư vấn luật đất đai