Tư vấn pháp luật đấu thầu

Tư vấn luật đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đấu thầu, tiết kiện thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, phổ biến như:

Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng; Lập và thẩm định dự toán; Cung cấp văn bản pháp lý về đấu thầu; Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; Giải quyết kiến nghị tại cơ quan tố tụng trong đấu thầu.

I. Dịch vụ tư vấn pháp luật đấu thầu

Nội dung tư vấn pháp luật đấu thầu:

  • Lập hồ sơ đấu thầu
  • Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
  • Thẩm định hồ sơ mời thầu;
  • Thẩm định hồ sơ yêu cầu;
  • Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
  • Tư vấn xử lý tình huống trong đấu thầu
  • Tư vấn liên về khiếu nại, kiến nghị trong dự thầu, lựa chọn nhà thầu
  • Tư vấn thư mời thầu hoặc thư mời sơ tuyển; tất cả hồ sơ bao gồm hồ sơ dự thầu, hồ sơ dự sơ tuyển, hoặc hồ sơ đề xuất; các thông báo gửi cho nhà thầu;
  • Viết thư trả lời khiếu nại liên quan đến đấu thầu.

Luật sư tư vấn: 0768236248 Chat Zalo
Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn cùng với các đối tác đã và đang công tác tại các cơ quan chuyên ngành để phục vụ co công tác tư vấn đấu thầu.


II. Tư vấn pháp luật về đấu thầu

Tình huống: Nhà thầu có được bổ sung tài liệu sau thời điểm đóng thầu không?

Câu hỏi: Tôi đã gửi hồ sơ thầu đến bên mời thầu để dự thầu, sau khi đóng gói thầu, tôi tôi phát hiện còn thiếu giấy bảo lãnh do nhầm lẫn, Vậy theo quy định pháp luật tôi có thể bổ sung giấy đó được không?

Tư vấn:
Tại khoản 2, Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định như sau:

“Điều 16. Làm rõ hồ sơ dự thầu
2. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Theo đó, trường hợp sau thời điểm đóng thầu, để làm rõ năng lực, kinh nghiệm, nhà thầu gửi các tài liệu về năng lực, kinh nghiệm đến bên mời thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận các tài liệu này để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu.

» Quy định về lựa chọn nhà thầu

Tư vấn pháp luật đấu thầu: