Quyền của người thừa kế khởi kiện ra Tòa án khi nào?

Quyền của người thừa kế khởi kiện ra Tòa án khi nào? Người thừa kế có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết những việc liên quan đến quyền thừa kế của mình như xác lập di sản thừa kế hoặc trường hợp không thể phân chia được di sản thừa kế:

» Giải quyết tranh chấp thừa kế

Quyền của người thừa kế khởi kiện ra Tòa án khi nào?

Người thừa kế có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết những việc liên quan đến quyền thừa kế khi:

– Yêu cầu phân chia di sản trong trường hợp giữa những người thừa kế không thỏa thuận được với nhau việc phân chia di sản;

– Yêu cầu xác nhận là người thừa kế trong trường hợp không được nhận là người thừa kế;

– Yêu cầu hủy bỏ việc phân chia di sản để phân chia lại;
+ Đây là trường hợp tuy đã có thỏa thuận về việc phân chia di sản của những người thừa kế, nhưng một người trong số những người thừa kế không có mặt trong buổi thỏa thuận phân chia di sản, hoặc một người trong số họ không đồng ý với việc phân chia di sản, hoặc việc phân chia di sản không đúng với thỏa thuận của những người thừa kế, thì người thừa kế này mới có quyền yêu cầu Tòa án phân chia lại di sản đã chia.
+ Nếu người này đã ký vào biên bản thỏa thuận việc phân chia di sản, nghĩa là người đó đồng ý với việc phân chia di sản và việc phân chia di sản được thực hiện đúng với biên bản thỏa thuận phân chia di sản đó thì người thừa kế không thể yêu cầu Tòa án phân chia lại di sản đã chia;

– Bác quyền được hưởng thừa kế của người thừa kế khác;
+ Trường hợp yêu cầu Tòa án xác nhận quyền thừa kế, người yêu cầu Tòa án xác nhận quyền thừa kế, người yêu cầu phải đưa ra các bằng chứng chứng minh tư cách người thừa kế của mình như: xuất trình chứng minh thư, các giấy tờ hộ tịch, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn,… để chứng minh quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân, hoặc quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản; hoặc đưa ra di chúc mà người quá cố đã lập lại di sản cho mình.
+ Trường hợp bác bỏ quyền thừa kế của người khác, người yêu cầu cũng phải đưa ra các bằng chứng chứng minh người thừa kế đó thuộc một trong các trường hợp bị truất quyền thừa kế, hoặc không phải là người thừa kế theo di chúc vì người quá cố đã lập một bản di chúc khác thay thế, hoặc người đó không thuộc hàng thừa kế được hưởng di sản.

» Thời hiệu thừa kế theo Bộ luật dân sự 2015

» Luật sư tư vấn khởi kiện tranh chấp thừa kế ra Tòa án

Tư vấn yêu cầu khởi kiện ra Tòa án của người thừa kế: