Mức xử phạt khi không đăng ký biến động đất đai

Mức xử phạt khi không đăng ký biến động đất đai quá 30 ngày. Nếu thuộc trường hợp đăng ký biến động đất đai tại điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều 95 Luật đất đai, mà người sử dụng đất không đăng ký biến động đất đai trong khoảng thời gian quy định là không quá 30 ngày kể từ ngày có biến động,  thì sẽ bị phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người đang sử dụng đất phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Theo Điều 17 Nghị định Số: 91/2019/NĐ-CP, ngày 19/ 11/201 9 của chính phủ quy định về về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì:

“Điều 17. Không đăng ký đất đai

2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các  điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai  tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại  khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại  khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

3. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Để đảm bảo không bị vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, người sử dụng đất cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai trong khoảng thời gian luật định.

» Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai có hướng dẫn cách viết