Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Mẫu đơn khiếu nại hành chính có hướng dẫn. Sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo cũng chính là cách để mọi cá nhân, tổ chức đấu tranh với những việc làm sai trái của cơ quan nhà nước hoặc các cá nhân, tổ chức khác. Vậy mẫu đơn khiếu nại có những nội dung như thế nào?

Có mẫu đơn Download.

Tư vấn mẫu đơn khiếu nại về hành chính

1. Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Download – Mẫu số 01: Mẫu đơn khiếu nại
Download:
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

…………………., ngày……….tháng ……….năm………..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Khiếu nại về việc………………………………………………………………………………………………….

Nội dung khiếu nại………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Người khiếu nại
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1/. …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

2. Hướng dẫn viết đơn

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Xem chi tiết tài liệu tại » Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Dịch vụ viết đơn khiếu nại hành chính: