Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Mẫu đơn khiếu nại hành chính có hướng dẫn. Sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo cũng chính là cách để mọi cá nhân, tổ chức đấu tranh với những việc làm sai trái của cơ quan nhà nước hoặc các cá nhân, tổ chức khác. Vậy mẫu đơn khiếu nại có những nội dung như thế nào? Download ở dưới.

Mẫu đơn khiếu nại hành chính:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

…………………., ngày……….tháng ……….năm………..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Khiếu nại………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Người khiếu nại
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1/. …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Download:Mẫu đơn khiếu nại
Download:
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

Xem chi tiết tài liệu tại » Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu