Luật sư tư vấn luật điện lực

Luật sư tư vấn luật điện lực về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện. 

Chính sách phát triển điện lực.

Quy hoạch và đầu tư phát triển lực.

Tiết kiệm trong truyền tải và phân phối điện.

Quyền và nghĩa vụ của bên truyền tải điện….