Dịch vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ khách hàng tiến hành ngăn chặn hành vi xâm phạm của người khác đối với chủ sở hữu văn bằng bảo hộ

Chủ sở hữu thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm nhãn hiệu bằng biện pháp kỹ thuật, đồng thời còn phải thực hiện các biện pháp về mặt pháp lý để chống lại các hành vi xâm phạm đó.

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền tài sản có giá trị nhất trong khối tài sản của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay, việc xâm phạm tài sản vô hình vô cùng phức tạp.

Dịch vụ xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ

 • Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là hoạt động nghiệp vụ cao, đòi hỏi sự hiểu biết đầy đủ các quy định pháp luật và thực tiến đấu tranh chống các hành vi thương mại bất công bằng trên thị trường. Theo đó, các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các biện pháp sau: Biện pháp xử lý hành chính, Biện pháp xử lý dân sự, Biện pháp xử lý hình sự.
 • Tùy vào hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cụ thể mà chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền có cách thức tiến hành xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, cụ thể:
  + Hỗ trợ làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Thanh tra Bộ KHCK, Quản Lý thị trường, Công An kinh tế hoặc Cục SHHTT) để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý vi phạm;
  + Tiến hành điều tra thị trường liên quan đến đối tượng vi phạm;+ Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;+ Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;+ Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;+ Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

Với kinh nghiệm của mình, các Luật sư bảo hộ SBlaw sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đưa ra cách thức, kế hoạch và lộ trình xử lý một cách có hiệu quả nhất. Các công việc mà chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ Quý khách hàng bao gồm:

 • Hỗ trợ làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Thanh tra Bộ KHCK, Quản Lý thị trường, Công An kinh tế hoặc Cục SHTT  để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ;
 • Tiến hành điều tra thị trường liên quan đến đối tượng vi phạm;
 • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xác định thiệt hại vi phạm (ví dụ xác định thiệt hại vi phạm bản quyền) và thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

» Xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hình sự

» Luật sư bào chữa

Dịch vụ xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ: