Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường

Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường
Pháp luật Viêt Nam quy định các chủ dự án, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường trước khi hoạt động.

Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường như sau:
1. Cơ sở pháp lý
– Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29-11-2005 có hiệu lực từ ngày 01-07-2006.
– Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
– Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
– Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ TN&MT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng phải lập Cam kết bảo vệ môi trường
– Chủ các dự án, tổ chức, cá nhân đề xuất các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là chủ dự án) sau phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường:
– Dự án có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
– Dự án, đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo các đánh giá tác động môi trường quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này.
– Dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:
– Thay đổi địa điểm thực hiện;
Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;
Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Thủ tục đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:
Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
– Cơ quan phối hợp (nếu có):
Văn phòng UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Chi cục thuế cấp huyện.
– Thời hạn giải quyết:
45 ngày làm việc kể từ ngày Phòng tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Kết quả thủ tục hành chính:
Văn bản xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường.
Hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường bao gồm:
– Bản cam kết bảo vệ môi trường;
– Đơn xin xác nhận Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường;
– Dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (Bản chính hoặc bản sao có công chứng);
– Số lượng hồ sơ 3 bộ.

4. Dịch vụ làm thủ tục xin xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường
– Tư vấn, soạn thảo hồ sơ liên quan đến xin xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
– Nộp hồ sơ xin xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
– Theo dõi và thông báo cho khách hàng về tình trạng hồ sơ.
– Lấy kết quả là Giấy xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường
– Đại diện cho khách hàng trong việc khiếu nại, tố cáo cơ quan nhà nước trong việc cấp giấy xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường,…

» Tư vấn chuyển nhượng dự án

Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường: