Công văn số 1992/TTg-CN về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật

Công văn số 1992/TTg-CN về việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1992/TTg-CN
V/v sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Công Thương, Y tế,  Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6563/BGTVT-VT ngày 12 tháng 10 năm 2007 và số 7396/BGTVT-VT ngày 15 tháng 11 năm 2007), ý kiến của các Bộ Công Thương (văn bản số 2630/BCT-CLH ngày 02 tháng 11 năm 2007), Bộ Công an (văn bản số 2164 CV/BCA-C11 ngày 06 tháng 11 năm 2007) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (văn bản số 4005/TBTBXH-BTXH ngày 01 tháng 11 năm 2007) về việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

  1. Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu theo quy định của pháp luật phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký cấp biển số trước khi tham gia giao thông.
  2. Không cho phép đăng ký và lưu hành xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh để vận chuyển khách và hàng hóa trong nội thành, nội thị (trừ xe của quân đội, lực lượng công an và xe cơ giới dùng cho người tàn tật). Đối với khu vực khác giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể về thời gian, tuyến đường hoạt động đối với xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh dùng để vận chuyển khách và hàng hóa tại địa phương.

  1. Xe cơ giới dùng cho người tàn tật là phương tiện chuyên dùng, dùng riêng cho người tàn tật; không sử dụng vào mục đích vận chuyển khách và hàng hóa.

Giao các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Công Thương xem xét, cấp phép cho các cơ sở sản xuất có đủ điều kiện quy định, được sản xuất, lắp ráp, chế tạo xe mô tô ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.

b) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện sức khỏe, mức độ bị hạn chế về vận động của người tàn tật được phép sử dụng xe cơ giới dùng cho người tàn tật.

c) Bộ Giao thông vận tải:

– Tổ chức kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh, xe cơ giới cho người tàn tật;

– Quy định kiểu, loại xe cơ giới dùng cho người tàn tật theo điều kiện sức khỏe, mức độ bị hạn chế về vận động của người tàn tật;

– Tổ chức việc đào tạo, sát hạch và cấp phép lái xe cho người khuyết tật.

d) Bộ Công an tổ chức việc đăng ký cấp biến số cho xe cơ giới dùng cho người tàn tật./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, NC, KG, ĐP, TH, Website CP;
– Lưu: VT, CN (3).95

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải

» Tư vấn luật giao thông