Cha mẹ nuôi có được đổi họ tên cho con nuôi không?

Cha mẹ nuôi có được đổi họ tên cho con nuôi không? Hiện nay.

Theo điểm b khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi.

Mặt khác, theo điểm b khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt.

Cũng theo khoản 2 Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010 và khoản 2 Điều 10 Nghị định 19/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 24/2019/NĐ-CP thì: căn cứ vào Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, theo yêu cầu của cha mẹ nuôi và sự đồng ý của con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên, cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi họ, chữ đệm và tên của con nuôi.

Phạm vi thay đổi theo Điều 26 Luật hộ tịch 2014 bao gồm: thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật và thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi.

Như vậy, khi nhận nuôi con nuôi cha mẹ nuôi được quyền thay đổi tên cho con nuôi.

Thủ tục thay đổi họ tên của con nuôi

– Thẩm quyền: Theo điểm b khoản 1 Điều 7 và Điều 27 Luật hộ tịch  2014 thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi.

Theo điểm b khoản 2 Điều 7 và khoản 3 Điều 46 Luật hộ tịch thì Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.

– Hồ sơ thay đổi họ tên theo Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 bao gồm:

  1. Tờ khai thay đổi họ cho con nuôi (theo mẫu)
  2. Bản chính giấy khai sinh của con nuôi
  3. Bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

» Tư vấn đăng ký kết hôn với người nước ngoài

» Tư vấn luật hôn nhân và gia đình