Tài liệu cần thiết để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Luật sư bảo hộ công ty luật hỗ trợ doanh nghiệp FDI sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi tên nhà đầu tư và tên công ty, bổ sung quyền phân phối bán buôn, bán lẽ, để tiến hành công việc nêu trên, doanh nghiệp cần có tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty
luật cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

2. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu MĐ1-TT08/2013)
SB Law cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

3. Quyết định của Chủ đầu tư v/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty
SB Law cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

Quyết định bằng văn bản bao gồm các nội dung: bổ sung quyền phân phối bán buôn, bán lẻ, thay đổi Hội đồng thành viên, điều chỉnh tên giao dịch, và thay đổi thông tin Nhà đầu tư trên GCNĐT của Công ty.

4. Biên bản họp của Chủ đầu tư v/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty
SB Law cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

Biên bản họp bằng văn bản bao gồm các nội dung: bổ sung quyền phân phối bán buôn, bán lẻ, thay đổi Hội đồng thành viên, điều chỉnh tên giao dịch, và thay đổi thông tin Nhà đầu tư trên GCNĐT của Công ty

5. Bản giải trình các nội dung thay đổi và lý do điều chỉnh
SB Law cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

6. Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá (Mẫu MĐ-6-TT08/2013)
SB Law cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

7. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung điều chỉnh, cụ thể là trong lĩnh vực phân phối hàng hóa
SB Law cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

8. Báo cáo tình hình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo mẫu (Mẫu BC-1 & BC-2 TT08/2013)
SB Law cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

9. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tính đến thời điểm điều chỉnh
SB Law cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

10. Văn bản ủy quyền để S&B Law thay mặt Khách hàng nộp, xử lý hồ sơ và nhận kết quả
SB Law cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

11. Dự thảo Phụ lục bổ sung của Điều lệ Công ty
SB Law cung cấp 03 bộ
Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn

12. Điều lệ Công ty phiên bản mới nhất
KHÁCH HÀNG 01 bản sao do chính Công ty sao y

13. Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty
KHÁCH HÀNG 03 bản sao y có chứng thực không quá ba (03) tháng

14. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương khác của Nhà đầu tư
KHÁCH HÀNG 03 bộ đã được hợp pháp hóa lãnh sự;

hoặc 03 bộ tài liệu đã được dịch ra tiếng Việt có chứng thực (đã được hợp pháp hóa lãnh sự trước đó)
Vui lòng cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương khác trong đó ghi nhận sự thay đổi, điều chỉnh về tên giao dịch của Nhà đầu tư.

Các tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt có chứng thực trước khi sử dụng

15. Chứng từ của cơ quan thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai (02) năm liền kề gần nhất
KHÁCH HÀNG 03 bản sao y có chứng thực không quá ba (03) tháng
Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do.

» Tư vấn Đầu tư vào Việt Nam

» Giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: