Mẫu giấy ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu giấy ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Khi có nhu cầu xin được cấp phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ. Hiện nay tôi đang có công việc nên không thể tự mình đi làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp được. Vậy tôi có thể ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp được không và trình tự, thủ tục sẽ như thế nào?

Mẫu giấy ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp dành cho cá nhân

1. Ủy quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2.

Theo Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 thì:

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ được cấp cho những cá nhân (là công dân Việt Nam, hoặc người nước ngoài đang có thời gian cư trú tại Việt Nam) và sẽ được cấp cho:
Các cơ quan Nhà nước, những tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị
để phục vụ trong những công tác:
Quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, hoạt động thành lập và quản lý doanh nghiệp hoăc hợp tác xã.
Phiếu lí lịch tư pháp số 1 có thể ủy quyền cho người khác xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đối với phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì người được cấp phiếu lý lịch tư pháp nếu đã được xóa án tích theo quy định của pháp luật thì sẽ được để thông tin là không có án tích trên phiếu lý lịch tư pháp. Với phiếu số 1 thì do mục đích được cấp phiếu là để tham gia vào các quan hệ pháp lý khác xảy ra trong đời sống cho nên không bị giới hạn.

Còn phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì chủ yếu sẽ được cấp cho cơ quan tiến hành thủ tục tố tụng để phục vụ cho việc điều tra, truy tố sau đó xét xử và còn có thể được cấp cho cá nhân nếu người đó có yêu cầu xin cấp để được biết về nội dung của lý lịch tư pháp bản thân mình. Phiếu số 2 này không được phép ủy quyền cho người khác xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, mà phải tự mình làm.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì người được cấp phiếu lý lịch tư pháp nếu đã được xóa án tích theo quy định của pháp luật thì trên phiếu lý lịch tư pháp vẫn ghi thông tin về án tích đã được xóa bao gồm các điều khoản, các hình phạt chính lẫn bổ sung,… Do phiếu số 2 chỉ cấp cho cá nhân nhằm được biết về lý lịch tư pháp mà cơ quan lý lịch tư pháp đang quản lý, không phục vụ cho mục đích khác nên bị giới hạn.

2. Mẫu giấy ủy quyền yêu cầu cấp lý lịch tư pháp có hướng dẫn:

Download: Mẫu giấy ủy quyền xin cấp lý lịch tư pháp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

Kính gửi: ……………………………….…………………

 1. Tên tôi là[1]:………………………………………………………………………………………………..
 2. Tên gọi khác (nếu có)…………………………………………….
 3. Giới tính:……………….
 4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./…..
 5. Nơi sinh[2]:…………………………………………
 6. Địa chỉ3: ……………………………………………………………………………………………………..
  Số điện thoại :………………………………..
 7. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………….………4 Số:………………………………………………
  Cấp ngày………tháng………..năm………….Tại: ………………………………………………..
 8. Được sự ủy quyền :…………………………………………………………………………………….
  8.1. Mối quan hệ với người uỷ quyền5 :…………………………………………………….
  8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày 6……………..tháng……..năm………….

Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây :

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

 1. Họ và tên7:………………………………………………………………………………………………….
 2. Tên gọi khác (nếu có):………………………………………..
 3. Giới tính……………………
 4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ….
 5. Nơi sinh2 :…………………………………………
 6. Quốc tịch :…………………………………………
 7. Dân tộc:………………………………………
 8. Nơi thường trú8: ………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………..
 9. Nơi tạm trú9:…………………………………………………………………………………………….
 10. Giấy CMND/Hộ chiếu :………………………..10Số:……………………………………………
  Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………………………………………………….
 11. Số điện thoại/e-mail: 0983367078……………………………………………………………

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN


 

CHA

MẸ

VỢ/ CHỒNG

Họ và tên

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ  CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN11

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có                 Không 

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm …….

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Ghi chú:

Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.

Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

5 Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.

6 Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.

7 Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

8,9  Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

10 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.

11  Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên.

12 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

3. Giấy tờ kèm theo giấy ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm:

 • Tờ khai yêu cầu được cấp phiếu LLTP (lưu ý là tờ khai phải theo mẫu của pháp luật quy định mẫu tờ khai dành cho người ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp).
 • Bản chụp của giấy chứng minh nhân dân hoặc có thể là hộ chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp và của cả người được ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.
 • Bản chụp của sổ hộ khẩu hoặc là bản chụp của giấy chứng nhận là thường trú, tạm trú (kèm theo bản chính để cơ quan có thẩm quyền đối chiếu) hoặc là giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc cư trú.
 • Phải xuất trình được các giấy tờ đối với các đối tượng theo quy định mà được miễn, giảm lệ phí để chứng minh.
 • Có văn bản ủy quyền (bản chính) có công chứng, nhưng đối với các đối tượng là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

» Dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

» Khác nhau giữa phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2