Văn bản pháp luật về lĩnh vực Hình Sự đang áp dụng

Văn bản pháp luật về lĩnh vực Hình Sự đang áp dụng mới nhất: Luật, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết, Quyết định, Sắc lệnh, Điều ước quốc tế… trong lĩnh vực Hình sự đang áp dụng tới thời điểm hiện nay 2018.

LUẬT

1. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017.

2. Bộ luật hình sự 2015.

3. Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

4. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015.

5. Luật thi hành án Hình sự 2010.

6. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định 19/2018/NĐ-CP về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

2. Nghị định 128/2017/NĐ-CP về quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự.

3. Nghị định 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

4. Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

5. Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP về các danh mục chất ma túy và tiền chất.

….

THÔNG TƯ

1. Thông tư 61/2017/TT-BCA về quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

2. Thông tư 49/2017/TT-BCA về quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

….

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

2. Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự do Bộ trưởng Bộ Công thương – Bộ Công An – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

3. Thông tư liên tịch 95/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Công an ban hành.

NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 do Quốc hội ban hành.

2. Nghị quyết 111/2015/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân,Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do Quốc hội ban hành.

3. Nghị quyết 96/2015/QH13 tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do Quốc hội ban hành.

….

QUYẾT ĐỊNH

1. Quyết định 505/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

2. Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

3. Quyết định 1359/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

1. Thông báo 31/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Hung-ga-ri.

2. Thông báo 50/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Bun-ga-ri.

3. Thông báo 77/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và I-ta-li-a.

SẮC LỆNH

1. Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017.

2. Lệnh công bố Nghị quyết về lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 và Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

3. Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự do Chủ tịch nước ban hành.

VĂN BẢN HỢP NHẤT

1. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Bộ luật Hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành.

2. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Bộ Công an ban hành.

» Luật sư bào chữa