Tư vấn pháp luật hành chính

Tư vấn pháp luật hành chính. Thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước, tổ chức là công việc ngày nay, mọi người dân, doanh nghiệp đều phải tham gia vào các quan hệ hành chính như: Đóng tiền học cho con, đăng ký khai sinh, đóng tiền điện cho nhà nước, nộp tiền phạt, nhận quyết định… Đó là các công việc mà chúng ta phải thực hiện hàng ngày.

Tuy nhiên, công việc này đôi khi cũng gặp phải các vướng mắc, thì bạn giải quyết chúng bằng cách nào?… Tạm dừng hoặc hủy bỏ không làm hay thuê luật sư hành chính thực hiện dịch vụ tư vấn về các vấn đề pháp luật hành chính.

1. Các nội dung tư vấn pháp luật hành chính:

+ Tư vấn khiếu nại hành chính
+ Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
+ Tư vấn khiếu nại về đất đai
+ Tư vấn thủ tục hành chính về đất đai và khiếu nại về đất đai
+ Tư vấn về các mức xử phạt hành chính
+ Tư vấn xử phạt hành chính về giao thông đường bộ
+ Tư vấn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự
+ Tư vấn thủ tục hành chính về lao động
+ Tư vấn xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế
+ Tư vấn xử phạt hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp
+ Tư vấn xử phạt hành chính về giao thông đường bộ, an ninh trật tự
+ Tư vấn soạn thảo đơn từ
+ Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính
+ Tư vấn giải quyết tranh chấp hành chính
+ Tư vấn các vấn đề pháp luật hành chính khác theo yêu cầu của khách hàng

2. Giải quyết tranh chấp hành chính.

Ngoài việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong phạm vi toàn quốc, Công ty luật An Ninh cử luật sư tư vấn pháp luật hành chính, tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án hành chính tại Tòa án sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;
+ Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch;
+ Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
+ Tham gia tranh tụng vụ án hành chính tại Tòa án.

» Thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính

» Dịch vụ tranh tụng các vụ án hành chính

Tư vấn pháp luật hành chính.
Khi thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính, quyết định hành chính, hành vi hành chính ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn vướng mắc, xin liên hệ để tư vấn: