Tổng hợp văn bản hướng dẫn BLHS 2015 sửa đổi năm 2017

Tổng hợp văn bản hướng dẫn BLHS 2015 sửa đổi năm 2017. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập và vận dụng Bộ luật hình sự mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Tổng hợp văn bản hướng dẫn BLHS 2015 sửa đổi năm 2017:

1. Bộ luật hình sự 2015

2. Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2015

3. Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

4. Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

5. Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13

6. Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13

7. Công văn 148/TANDTC-PC năm 2017 triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14

8. Công văn 154/TANDTC-PC về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa

9. Công văn 256/TAND-PC ngày 31/7/2017 hướng dẫn Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 về BLHS

10. Công văn 3010/VKSTC-V14 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành BLHS 2015

11. Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

12. Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14

13. Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

14. Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2018 về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

15. Nghị định 19/2018/NĐ-CP tiếp tục hướng dẫn Bộ luật hình sự 2015 về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy

16. Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

17. Nghị định  19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của bộ luật hình sự năm 2015

18. nghị định 37/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

19. Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

20. nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 65 của bộ luật hình sự về án treo

21. Công văn  196/TANDTC-PC áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS về Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng vin thông, phương tiện điện tử để phạm tội

22. Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của bộ luật hình sự

» Thông tư 02/2018/TT-TANDTC hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi

» Luật sư tư vấn luật hình sự