Cơ quan tư pháp

Cơ quan tư pháp về hành chính tư pháp từ trung ương đến địa phương cấp cơ sở (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp)

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013. Hiến pháp 2013 ra đời và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, theo đó, về cơ bản vẫn giữ nguyên hệ thống 3...

Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định về hoạt động thống kê của ngành tư pháp

Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo thống kê; điều tra thống kê; phân tích, dự báo, công bố, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm...

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ...

Nghị định 110/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp...

Viện kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và...

Cán bộ, công chức cấp xã cần biết 04 thông tin năm 2019

Năm 2019: Cán bộ, công chức cấp xã cần biết 04 thông tin này. Dưới đây là nội dung nổi bật trong năm 2019 mà cán bộ, công chức cấp xã nên biết: 1.  Ai là cán bộ, công...

Cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn?

Ai là cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn? Căn cứ vào chức danh mà tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, chế độ chính sách cũng khác nhau. Không phải ai cũng phân biệt được...

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của các tỉnh,...

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, có 42/63 tỉnh, thành thuộc diện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, còn có 4 tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang, Sơn...

Những thay đổi từ 25/6/2019 cán bộ, công chức cấp xã nên biết

Những thay đổi từ 25/6/2019 cán bộ, công chức cấp xã nên biết. Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã...

Bảng lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã

Bảng lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã (mới nhất) Để tiện cho mọi người tra cứu thì mình có làm bảng sau, gồm có lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức...

Thông tư 03/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 114/2004/NĐ-CP

Thông tư 03/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 114/2004/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 03/2004/TT-BNV Hà Nội, ngày...

Nghị định 114/2003/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Nghị định 114/2003/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định này là cán bộ, công chức quy định tại điểm g và điểm h khoản 1 Điều 1...

Nghị định 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Nghị định 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số...

Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc...

Bài viết mới